Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 356 40 04
Faks: 356 41 92
E-mail: biuro@dpskombatant.pl
Adres korespondencyjny: ul. dr Emila Cyrana 10, 42-700 Lubliniec

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część informacji zamieszczonych w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są dokumenty w aktualnościach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki. na przykład na urządzeniach mobilnych,
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • istnieje możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery),
 • istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • widoczny jest focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • przygotowana została mapa strony,
 • odnośniki posiadają odpowiednie wyróżnienie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt z Panem Markiem Karpe (Koordynator ds. dostępności), adres poczty elektronicznej administracja@dpskombatant.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 356 40 04 wew. 306.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

DPS „Dom Kombatant” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, DPS „Dom Kombatant” zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy DPS „Dom Kombatant” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DPS „Dom Kombatanta” znajduje się przy ulicy dr Emila Cyrana 10, 42-700 Lubliniec.

Do budynku prowadzi sześć wejść, w tym główne wejście zaopatrzone jest w automatyczne drzwi przesuwne, które ułatwia przemieszanie się osobom niepełnosprawnym poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.

Dom składa się z trzech segmentów połączonych ze sobą przewiązkami komunikacyjnymi, z których jeden to segment administracyjny, dwa pozostałe to segmenty mieszkalne bez barier architektonicznych.

Segmenty mieszkalne to budynki dwukondygnacyjne, wyposażone w dźwigi osobowe, dzięki którym niepełnosprawni mieszkańcy mogą swobodnie przemieszczać się po całym domu. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia, gdzie portierzy kierują interesantów do poszczególnych zespołów, administracji i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu. Na terenie domu dla mieszkańców znajdują się także cztery stołówki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie